Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 926/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy N. w przedmiocie rozpoznania zażalenia na działalność Rady Gminy

II SA/Kr 720/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-09-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Biskupice w przedmiocie warunków przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Kr 851/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-11-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Łukowicy w przedmiocie ustalenia odpłatności za podłączenie do urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych

II SA/Kr 719/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-09-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Biskupice w sprawie regulaminu dostarczania wody stwierdza nieważność § 20 ust. 4 regulaminu dostarczania wody obowiązującego na terenie Gminy Biskupice

II SA/Sz 637/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-10-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Łobzie w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków I stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w §1 pkt 1 i pkt 3 w części dotyczącej § 16 ust. 2, II stwierdza, że zaskarżona uchwała w zakresie wynikającym z pkt I nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku, III zasądza od Gminy Łobez na rzecz Przedsiębiorstwa A. kwotę [...] ( [.....