Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Jednostki badawczo-rozwojowe X

OSK 374/04 - Wyrok NSA z 2004-06-22

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej w części dot. odpłatności za nabytą własność budynków i urządzeń

I SA 716/99 - Wyrok NSA z 2000-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia prawa wieczystego użytkowania działki nr 1/41 w S. wraz z własnością budynków

II SA/Gd 2227/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-12-17

Skarga Instytutu (...) w W. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za użytkowanie wieczyste i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 29 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w L. , a także

I OSK 2636/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-15

Wniosek w przedmiocie odmowy zatwierdzenia podziału nieruchomości

III ZP 1/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1997-04-22

Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o podjęcie przez skład siedmiu sędziów SN uchwały zawierającej odpowiedź na następujące zagadnienie prawne:~Czy dokumentem niezbędnym do ujawnienia w księdze wieczystej prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności znajdujących się na gruncie budynków, innych urządzeń i lokali jest decyzja administracyjna właściwego wojewody lub zarządu gminy stwierdzająca nabycie tych praw przez jednostkę badawczo-rozwojową /art. 2 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 29...