Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

II OZ 57/14 - Postanowienie NSA z 2014-01-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie pozwolenia na realizację inwestycji przeciwpowodziowej

II GZ 784/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-02

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału V WSA w W. w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności informacji w przedmiocie odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej

I OZ 1181/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-23

Zażalenie na zarządzenie Z-cy Przewodniczącej Wydziału II WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II OZ 516/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie wskazania lokalizacji inwestycji

I OZ 575/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 112/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi T. B. i J. B. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną