Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 3490/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-08

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagos...

I OSK 4327/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II FZ 836/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Wałbrzychu , nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2018 r.

I OSK 4403/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-29

Wniosek w przedmiocie skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji

I OSK 4404/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-29

Wniosek w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne

II OSK 3705/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-16

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OSK 3138/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-16

Wniosek w przedmiocie nakazu usunięcia odpadów

II OSK 3811/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-30

Wniosek Syndyka Masy Upadłości [...] sp. z o. o. z siedzibą w upadłości likwidacyjnej o wstrzymanie wykonania decyzji Prezydenta Miasta [...] w sprawie ze skargi kasacyjnej Syndyka Masy Upadłości [...] sp. z o. o. z siedzibą w upadłości likwidacyjnej od wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt IV SA/Wa 1775/17 oddalającego skargę Syndyka Masy Upadłości [...] sp. z o. o. z siedzibą w up...