Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6146 Sprawy uczniów X

IV SAB/Po 9/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu. w sprawie IV SAB/Po 31/06

I OSK 765/15 - Wyrok NSA z 2015-07-10

Skarga kasacyjna na decyzję Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku w przedmiocie wymierzenia kary grzywny organowi z powodu niewykonania wyroku w sprawie sygn. akt III SA/Gd 1/14

IV SO/Wr 27/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-10-29

Wniosek M. W. przedstawiciela ustawowego małoletniej A. S. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Prywatnego Gimnazjum im. [...]w L. za nieprzekazanie sądowi w terminie skargi na bezczynność wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

IV SO/Wr 22/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-27

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

III SO/Kr 22/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-12-18

Wniosek M. K. działającej jako przedstawiciel ustawowy małoletniego K. K. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Ogólnokształcącej Szkoły [...] I stopnia im. [...] w K z powodu nieprzesłania w terminie akt wraz ze skargą I. orzeka o wymierzeniu Dyrektorowi Ogólnokształcącej Szkoły [...] I stopnia im. [...] w K grzywny w kwocie 100 (sto) złotych, II. zasądza od Dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły [...] I stopnia im. [...] w K na rzecz skarżącej 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postepowania.