Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Rz 436/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ł. w przedmiocie skargi na działalność wójta

II SAB/Wa 60/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy [...] w przedmiocie rozpatrzenia protestu wyborczego i unieważnienia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

III SA/Kr 665/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-27

Wniosek w przedmiocie niedotrzymania przez Radę Gminy B terminu do podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego

II SA/Wa 199/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie bezzasadności wniosku o stwierdzenie nieważności wyborów sołtysa w trakcie zebrania wiejskiego sołectwa L. w dniu [...] marca 2011 r.

III SA/Lu 259/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-07-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy . w przedmiocie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Sosnowica

II OSK 943/12 - Wyrok NSA z 2012-06-27

Skargi kasacyjne: W. S., S. O. i innych oraz Rady Gminy K. od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi: W. S., S. O. i innych na uchwałę Rady Gminy K. , nr [...] w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum w sprawie podziału Gminy K.

III SA/Gd 212/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-05-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego stwierdza nieważność § 2 zaskarżonej uchwały.

IV SA/Gl 1293/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-08-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy P. w przedmiocie rozpatrzenia protestów wyborczych na wybór sołtysa i rady sołeckiej

II SA/Wa 116/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-16

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na § [...] ust. [...] załącznika do uchwały Rady Gminy W. w przedmiocie ustalenia statutu Gminy W.

VIII SA/Wa 44/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w C. w przedmiocie wyrażenia zgody na wypowiedzenie umowy o pracę
1   Następne >   +2   +5   8