Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA 1377/96 - Wyrok NSA z 1996-12-02

stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz utrzymanej nią w mocy decyzji organu I instancji.

III PO 10/96 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1996-05-14

Wniosek Wirgiliusza O. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sądem Rejonowym w P.T. a Komendantem Wojewódzkim Policji w P.T. o ustalenie organu właściwego do rozpoznania sprawy o odszkodowanie, postanowiło:~odrzucić wniosek.

III KKO 1/96 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1996-10-04

Wniosek w przedmiocie zmiany stosunku pracy mianowanego pracownika samorządowego, postanowił:~uznać, że właściwy do rozpoznania sprawy ze stosunku pracy Andrzeja G. przeciwko Urzędowi Miasta J. jest Sąd Rejonowy

III ARN 66/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Centralnego Zarządu Zakładów Karnych (...) w przedmiocie zwolnienia ze służby więziennej na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku NSA w Warszawie II SA 1851/94~ oddala rewizję nadzwyczajną.

III PO 7/96 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1996-04-03

Wniosek Haliny Z. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Najwyższą Izbą Kontroli w W. a Sądem Wojewódzkim-Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w W. o ustalenie organu właściwego do rozpoznania sprawy o przywrócenie do pracy oraz o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, postanowiło:~uznać, że Sąd Rejonowy dla W.-P., Sąd Pracy jest właściwy do rozpoznania sprawy Haliny Z. o przywrócenie do pracy oraz o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przeciwko Najwyższej Izbie Kontroli...