Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X
  • Skarżony
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

SA/Sz 539/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia dodatkowych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów za 1995 r. w związku z nie wykonaniem rozpoczęcia zabudowy

FPK 25/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-11-19

Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie z odwołania (...) od decyzji Wójta Gminy (...) w przedmiocie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, po rozpoznaniu pytań prawnych pełnego składu SKO (...), zgłoszonych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. nr 122 poz. 593 ze zm./ o następującym brzmieniu:~

K 3/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-12-08

1. Art. 43 ust. 2 ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /t.j. Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127; zm. Dz.U. 1991 nr 103 poz. 446; nr 107 poz. 464/ jest niezgodny z art. 1, art. 3 ust. 1 i art. 56 ust. 1 i 3 przepisów konstytucyjnych pozostawionych w mocy Ustawą Konstytucyjną o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 84 poz. 426/;~2. Art....