Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 503/08 - Wyrok NSA z 2008-10-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu Kościerskiego w przedmiocie zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu i udzielenia bonifikaty od wartości rynkowej nieruchomości

I OSK 1346/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 1302/07 - Wyrok NSA z 2008-09-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie odszkodowania z tytułu szkód powstałych w związku z budową gazociągu tranzytowego

I OSK 1878/07 - Wyrok NSA z 2008-11-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania

I OSK 267/08 - Wyrok NSA z 2008-09-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości warszawskiej

I OSK 165/08 - Wyrok NSA z 2008-07-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w M. w przedmiocie zasad sprzedaży samodzielnych, gminnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz bonifikaty z tego tytułu.

I OSK 654/07 - Wyrok NSA z 2008-04-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 856/08 - Wyrok NSA z 2008-10-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Wojewody D. na zarządzenie Burmistrza Miasta Z. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wniesienia udziałów Gminy Miejskiej Z. do [...] Spółki z o.o. w Z.

I OZ 798/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OSK 465/07 - Wyrok NSA z 2008-03-26

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Budownictwa w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego w sprawie nabycia własności nieruchomości
1   Następne >   2