Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 1668/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-13

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość [...]

I SA/Wa 88/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zażalenia na nie załatwienie sprawy w terminie

I SA/Wa 1534/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-12

Skarga Zakładu [...] S.A. z siedzibą w W. na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I SAB/Wa 220/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-26

Sprawa ze skargi B. K. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

II SA/Wr 238/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-04-28

Wniosek SKO w W. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Wojewodą D. a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w W. i wskazanie organu właściwego do rozpatrzenia wniosków J. P. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Z. Ś. nr [...] stwierdzającej projekt scalenia gruntów wsi P.

I SA/Wa 430/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I SAB/Wa 252/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi S. B. na przewlekłość postępowania Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I SA/Wa 1206/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-10

Wniosek w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu przejętego na podstawie dekretu o gruntach warszawskich

II SAB/Wr 79/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-09-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Wr 24/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-14

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
1   Następne >   +2   +5   +10   31