Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

I SO/Wa 11/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-16

Wniosek M. K. o wymierzenie grzywny Prezydentowi W. z tytułu nieprzekazania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I SAB/Wa 97/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-24

Wniosek w przedmiocie rozpoznania odwołania

I SA/Wa 79/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-26

Skarga J. D. i M. D. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków

I SA/Wa 1812/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-15

Wniosek w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych

I SAB/Wa 200/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-27

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowań w sprawach o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń

I SO/Wa 15/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-20

Wniosek D. P. o wymierzenie grzywny Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z niewykonaniem obowiązku określonego w art. 54 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

I SA/Wa 1283/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie nakazu doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu

I SA/Wa 1795/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-06

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie nakazu przeprowadzenia robót budowlanych przy zabytku

I SA/Wa 1214/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-03

Wniosek w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków

VII SA/Wa 1859/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi M. K. na Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie niewykonania wyroku NSA , sygn. akt II OSK 2625/11
1   Następne >   +2   +5   +10   29