Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OZ 132/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-26

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego II Wydziału WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Zamościu , nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji w sprawie odmowy uznania J. i Z. B. za właścicieli nieruchomości p o s t a n a...

II SA/Po 518/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SAB/Wa 83/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-16

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie , sygn. IV SA/Wa 221/

II SA/Gl 1022/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącej o przyznanie mu kosztów pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu

I OZ 358/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-17

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Przemyślu , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

II SA/Gl 961/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego adwokata J.B. o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SA/Lu 620/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przejęcia nieruchomości rolnej na własność Skarbu Państwa

II SA/Bk 797/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia w sprawie przejęcia na własność państwa nieruchomości