Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 2572/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego.

I SAB/Wa 158/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-31

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

I SAB/Wa 740/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-27

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania skargi na działanie dyrekcji Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy [...]

I SA/Wa 1255/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-02

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w formie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem

II SA/Lu 781/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności za usługi opiekuńcze

II SA/Lu 454/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-06-30

Sprawa ze skargi A. C. na pismo SKO w przedmiocie informacji w sprawie przyznania zasiłku stałego

I SA/Wa 24/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji

I OSK 807/17 - Wyrok NSA z 2017-10-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie nienależnie pobranego zasiłku dla opiekuna

I OZ 1689/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-29

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. oku nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego

I SA/Wa 1227/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji uchyla zaskarżone postanowienie.
1   Następne >   3