Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

II SA/Łd 868/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-02-26

Sprawa ze skargi Miasta Łódź na rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi w sprawie odstrzału sanitarnego i odłowu dzików na terenie miasta Łodzi 1. stwierdza nieważność zaskarżonego rozporządzenia; 2. zasądza od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi na rzecz strony skarżącej Miasta Łódź kwotę 680 (sześćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.