Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Łd 513/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-01-22

Skarga Mirosława R. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

III SA 245/01 - Wyrok NSA z 2002-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. Ośrodek Zamiejscowy w S. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Lu 685/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w L. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej

III SA 1760/00 - Wyrok NSA z 2002-01-03

skargę Kazimiery i Jerzego małżonków Ł. na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie odmowy dokonania wykładni decyzji określającej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych.

I SA/Łd 693/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1993 r.

I SA/Łd 190/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-10-18

W sytuacji, gdy podatnikowi przysługiwało uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego, lecz uprawnienie to utracił na skutek nie przestrzegania rygorów przewidzianych w ustawie o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, brak jest podstaw prawnych do zaliczenia tego podatku do kosztów uzyskania przychodów.

SA/Rz 1400/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-01-15

Skarga Marii i Jerzego W. i uchylił zaskarżoną decyzję Izby Skarbowej w (...).

III SA 3396/00 - Wyrok NSA z 2002-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Izba Skarbowa w O. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Wr 2057/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 1997 r.

III SA 206/02 - Wyrok NSA z 2002-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych
1   Następne >   +2   5