Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

SA/Bk 70/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie ustalenia podatku importowego oraz podatku od towarów i usług

SA/Bk 706/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-12-18

Wniesienie odwołania od decyzji wymiarowej wydanej przez Urząd Kontroli Skarbowej do Podatkowej Komisji Odwoławczej z uchybieniem 14-dniowego terminu skutkuje pozostawieniem odwołania bez rozpatrzenia na podstawie art. 134 i art. 176 Kpa.

SA/Bk 368/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-10-09

skargę w przedmiocie utraty prawa do zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego z tytułu nowo uruchomionej działalności handlowej.

SA/Bk 322/94 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-05-10

skargę w przedmiocie utraty prawa do zwolnienia do podatków obrotowego i dochodowego za okres od 1 stycznia 1991 r. do 5 lipca 1991 r.

SA/Bk 407/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-09-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w B. z 1 lutego 2000 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w K. z 22 grudnia 1999 r. (...) w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej

SA/Bk 88/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie ustalenia podatku importowego oraz podatku od towarów i usług

SA/Bk 17-18/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-08-03

Wniosek, że organ podatkowy może uznać księgę za nierzetelną lub stwierdzić niezachowanie innych warunków do zwolnienia tylko w okresie korzystania ze zwolnienia. Taka interpretacja kłóci się z pełnym brzmieniem par. 7 ust. 5 /nie można dokonywać interpretacji poszczególnych zdań, a nie całości przepisu/, prowadziłaby do absurdalnych sytuacji /np. niemożliwości praktycznego stwierdzenia nierzetelności księgi z dnia 31 grudnia, jeżeli zwolnienie kończy się z tą datą/.

SA/Bk 390/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie ustalenia podatku importowego i podatku od towarów i usług od sprowadzonego z zagranicy samochodu