Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Op 6/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-02-27

Sprawa ze skargi A. W. na przewlekle prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie zwrotu koniecznych wydatków związanych z wykonaniem dozoru nad pojazdem [...] nr rej. [...]

II SAB/Kr 259/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-14

Sprawa ze skargi K. D. i T. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę L. w sprawie znak [...] I. stwierdza, że Starosta L. dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania; II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę L. nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; I. w pozostałym zakresie umarza postępowanie sądowe; III. zasądza od Starosty L. solidarnie na rzecz K. D. i T. D. kwotę 100 zł (sto) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SAB/Ke 80/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-02-01

Sprawa ze skargi [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta w przedmiocie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości.

II GSK 621/18 - Wyrok NSA z 2018-04-05

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi A. D. i S. D. na przewlekłe postępowanie postępowania przez Starostę J. w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją o wymierzeniu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji

I FSK 1382/16 - Wyrok NSA z 2018-02-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Q. sp. z o.o. w P. na przewlekłość Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. w przedmiocie prowadzenia postępowania podatkowego dotyczącego rozliczenia podatku od towarów i usług za maj 2014 r.

VII SAB/Wa 54/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-09

Sprawa ze skargi T. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego I. umarza postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do wydania aktu, II. stwierdza, że Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadził postępowanie w sposób przewlekły, III. stwierdza, że przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, IV. wymierza Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego grzywnę w wysokości 500 zł ( pięćs...

II SAB/Łd 14/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-03-07

Sprawa ze skargi S. M. i U. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie legalności wybudowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego

II OSK 895/18 - Wyrok NSA z 2018-05-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą w M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy C. w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia

I SAB/Łd 9/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-03-13

Sprawa ze skargi G. G. na przewlekłość postępowania Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. w przedmiocie niezałatwienia w terminie sprawy dotyczącej podatku od towarów i usług za okres od października 2011 r. do sierpnia 2013 r.

VII SAB/Wa 53/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-09

Sprawa ze skargi E. P. i R. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P.
1   Następne >   +2   +5   +10   23