Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

IV SA/Wa 760/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Gd 237/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy

II SA/Sz 180/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-06-30

Skarga B. S., M. D. i B. D. na uchwałę Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XLIII/371/09 w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Czaplinek

II SA/Sz 181/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-06-30

Skarga B. S, M. D. i B. D. na uchwałę Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XLV/381/09 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmującego obszary ewidencyjne w części obrębów: Broczyno, Machliny, Łazice, Pławno, Psie Głowy i Trzciniec

II SA/Kr 486/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-22

Wniosek w przedmiocie wstrzymania wykonania uchwały Rady Miasta Krakowa w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 573/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Andrychowie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie parceli położonych w miejscowości Rzyki

II OZ 577/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oddalającego skargę J. R. na decyzję SKO w Szczecinie , Nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie warunków zabudowy