Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spółdzielnie X
  • Symbol 6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części, wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, przeniesienie pozwolenia na budowę, zatwierdzenie projektu budowlanego X

II SA/Wr 594/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-08-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji Prezydenta W. (nr [...]) zatwierdzającej, na rzecz A sp. z o.o., projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na budynku przy ul. 1

II OZ 576/06 - Postanowienie NSA z 2006-06-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego znak: [...] w przedmiocie...

II OZ 53/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 207/I/2003 w przedmiocie pozwolenia na budowę

OSK 925/04 - Wyrok NSA z 2004-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę parku rekreacyjnego

II OZ 1199/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego Nr [...] w przedmiocie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego

II SA/Po 482/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę

II SA/Bd 885/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych

II SA/Po 1288/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę; p o s t a n o w i ł

II SA/Wr 707/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę i przebudowę budynku handlowo

II OPS 2/15 - Uchwała NSA z 2015-10-19

Skarga [...] Spółdzielni Mieszkaniowej na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, zagadnienia prawnego przedstawionego do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów NSA, na podstawie art. 269 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administr...
1   Następne >   2