Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol

III SA/Gd 411/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

I OSK 2211/13 - Wyrok NSA z 2013-10-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie z 14 czerwca 2013 r. sygn., akt I SAB/Wa 11/13 w sprawie ze skargi W. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta m.st. Warszawy w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość

VI SAB/Wa 130/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-29

Sprawa ze skargi na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji

II FZ 962/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia postanowienia w sprawie ze skargi J.S., K.S. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim , sygn. akt I SA/Go 332/10

VI SAB/Wa 131/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-29

Sprawa ze skargi na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji

II FZ 901/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt III SA/Wa 2205/12 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie opłaty targowej

II SA/Łd 462/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-10-23

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

III SA/Wa 3342/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-08

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji ustalającej wysokość karty podatkowej na 2011 r.

II GZ 529/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-10

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I SA/Kr 753/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-12

Wniosek w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych
1   Następne >   +2   +5   +10   19