Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X
  • Skarżony

I SA/Kr 391/96 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1996-10-17

1. Ilustracją na zastosowanie przepisu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ może być sytuacja, gdy oddział firmy zagranicznej wykonujący w Polsce działalność usługową jest obciążany przez centralę za granicą częścią kosztów ogólnego zarządu niewspółmiernie wysoką do zakresu działalności w Polsce i w związku z tym nie wykazuje żadnego dochodu lub wykazuje go w kwocie bardzo niskiej. To samo dotyczy przypadku, gdy ...

SA/Kr 2846/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-05-30

Od podatku dochodowego od osób prawnych wolne są dochody przedsiębiorstwa mającego siedzibę w Polsce, ze źródeł przychodów znajdujących się w Republice Federalnej Niemiec, uzyskane za pośrednictwem położonego tam zakładu innego przedsiębiorstwa jeżeli na podstawie decyzji niemieckiego organu podatkowego uiściło ono jeden z podatków wymienionych w art. 2 ust. 3 pkt 2 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie zapobieżenia podwójnemu opoda...

SA/Kr 3027/93 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-05-18

1. Art. 5 ust. 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych /t.j. Dz.U. 1991 nr 49 poz. 216/ stanowi, że koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku, w którym zostały poniesione.~2. W przypadku gdy zachodzi rozbieżność między regulacjami prawa podatkowego oraz zasadami księgowości, pierwszeństwo mają przepisy prawa podatkowego.

I SA/Kr 349/96 - Postanowienie NSA oz. w Krakowie z 1997-06-11

1. Okresowe i podmiotowe zwolnienie podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych ustanowione ustawą o działalności gospodarczej z udziałem zagranicznym /Dz.U. nr 41 poz. 325 ze zm./ z mocy ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym /Dz.U. nr 60 poz. 253 ze zm./ uległo ograniczeniu wyłącznie do przedmiotu działalności gospodarczej określonego w zezwoleniu na działalność, zaś ustawa o podatku dochodowym od osó...

I SA/Kr 1625/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-07-05

Podwyższenie wartości nominalnej akcji spółki w wyniku przeniesienia środków z kapitału zapasowego do kapitału akcyjnego wywołuje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym u akcjonariuszy będących osobami prawnymi, stosownie do przepisów art. 7 ust. 1, art. 10 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./, a u akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, stosownie do przepisów art. 9 ust. 1, art. 17 pkt 1 i art. 24 ...

I SA/Kr 138/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1995 rok
1   Następne >   2