Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Sądownictwa X

OSK 113/04 - Wyrok NSA z 2004-05-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie utraty prawa do stanu spoczynku i uposażenia uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

I OSK 834/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-26

Skarga kasacyjna na bezczynność Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa

I OSK 1206/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-11

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem NSA , sygn. akt I OSK 834/12 oddalającym skargę kasacyjną B. K. od postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt VII SAB/Wa 21/12 odrzucającego skargę B. K. na bezczynność Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa

I OZ 172/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S.G. na przewlekłe prowadzenie przez Krajową Radę Sądownictwa postępowania w sprawie ze skargi na działalność prezesa sądu apelacyjnego

I OSK 1326/05 - Wyrok NSA z 2006-07-07

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie utraty prawa do stanu spoczynku i uposażenia

I OZ 426/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S. G. na przewlekłe prowadzenie przez Krajową Radę Sądownictwa postępowania w sprawie skargi na działalność prezesa sądu apelacyjnego

I OSK 1729/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-10

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA , sygn. akt I OSK 1315/12 o oddaleniu skargi kasacyjnej A. D. od postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt VII SAB/Wa 43/12 o odrzuceniu skargi A. D. na bezczynność Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa

I OSK 1315/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-15

Skarga kasacyjna na bezczynność Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa

I OZ 560/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku A. D. w przedmiocie wymierzenia Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa grzywny w związku z nieprzekazaniem akt do sądu administracyjnego w ustawowym terminie

II GW 28/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-18

Wniosek w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
1   Następne >   3