Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SA/Wa 2012/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I SA/Wa 2016/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OSK 1361/12 - Wyrok NSA z 2014-01-09

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I SA/Wa 2869/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SAB/Kr 348/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-11

Sprawa ze skargi W. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w sprawie znak: [...] I. stwierdza, że przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; II. wymierza Wojewodzie [...] grzywnę w kwocie 500 zł (pięćset złotych); III. w pozostałym zakresie postępowanie umarza; IV. zasądza od Wojewody [...] na rzecz skarżącego W. J. kwotę 100 zł (sto) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SA/Kr 1665/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [ ] w przedmiocie odmowy zwrotu działki

I SA/Wa 999/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SAB/Kr 302/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [....] w sprawie znak: [....] I. stwierdza, że bezczynność Wojewody [....] miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; II. wymierza Wojewodzie [....] grzywnę w wysokości 200,00 zł (dwieście złotych); III. w pozostałym zakresie postępowanie umarza; IV. zasądza od Wojewody [....] na rzecz skarżącej Z.P. kwotę 100,00 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania. .

II SA/Kr 1629/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania administracyjnego

I OZ 233/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   15