Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 1183/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze sprzeciwu Skarbu Państwa - Prezydenta W. od decyzji SKO w W. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie podziału części nieruchomości

II SAB/Wr 25/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-08-06

Skarga A. D. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 1724/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-06

skarg [...] Sp. z o. o. w likwidacji z siedzibą , K. A., M. B., Z. T. oraz Miasta [...] na decyzję Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich w przedmiocie wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OSK 2653/17 - Wyrok NSA z 2019-08-27

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji

I OSK 2583/17 - Wyrok NSA z 2019-08-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 852/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

VIII SAB/Wa 23/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-22

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie Prezydenta [...]nr [...]z [...]czerwca 2018 r.

I SA/Wa 262/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-20

Sprawa ze skargi M.F., M.F., J.D., A.F., E.T. i A.F. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 617/16

I SA/Wa 1191/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

I SA/Wa 853/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty