Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OPP 53/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-29

Skarga J. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie, sygn. akt II SAB/Lu 358/13 w sprawie ze skargi J. H. na przewlekłość postępowania przed Starostą Bialskim w przedmiocie rozpoznania wniosku skarżącego Nr 1 o wszczęcie postępowania wewnętrznego w celu wyjaśnienia nieprawidłowości w postępowaniu scaleniowym

II OPP 54/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-29

Skarga J. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie, sygn. akt II SAB/Lu 359/13 w sprawie ze skargi J. H. na przewlekłość postępowania przed Starostą Bialskim w przedmiocie rozpoznania wniosku skarżącego Nr 2 o wszczęcie postępowania wewnętrznego w celu wyjaśnienia nieprawidłowości w postępowaniu scaleniowym

II OPP 55/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-29

Skarga J. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie, sygn. akt II SAB/Lu 360/13 w sprawie ze skargi J. H. na przewlekłość postępowania przed Starostą Bialskim w przedmiocie rozpoznania wniosku skarżącego Nr 3 o wszczęcie postępowania wewnętrznego w celu wyjaśnienia nieprawidłowości w postępowaniu scaleniowym

II OW 27/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-03

Wniosek w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej orzeczeniu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Rolnictwa i Leśnictwa w Sławnie nr [...] o wykonaniu aktu nadania w części dotyczącej ustalenia ceny gospodarstwa(dział...

II OZ 554/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie z wniosku M. G. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi na bezczynność organu w sprawie wydania zezwolenia na zalesienie gruntów

II OPP 52/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-29

Skarga J. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie, sygn. akt II SAB/Lu 357/13 w sprawie ze skargi J. H. na przewlekłość postępowania przed Starostą Bialskim w przedmiocie rozpoznania wniosku skarżącego dotyczącego przeprowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie scalenia i wymiany gruntów

II OW 25/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-06

Wniosek Burmistrza C. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Burmistrzem C. a Starostą S. o wskazanie organu właściwego do sprostowania omyłki pisarskiej polegającej na sprostowaniu nazwiska [...] na [...] w orzeczeniu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w S. nr [...] o wykonaniu aktu nadania części dotyczącej ustalenia ceny gospodarstwa wskazać Starostę S. jako organ właściwy do rozpatrzenia wniosku.

II OW 50/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-13

Wniosek Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie w sprawie wniosku o zmianę lasu na użytek rolny