Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

IV SA/Wa 1338/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-19

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi B. K. na rozporządzenie Wojewody [...] Nr [...] w przedmiocie [...] Parku Krajobrazowego im. [...] przyznaje adwokatowi L. R. z Kancelarii Prawniczej [...] w W. przy ul. [...] ze środków budżetowych WSA w Warszawie kwotę 120 (sto dwadzieścia) zł, powiększoną o kwotę 26,40 zł (dwadzieścia sześć złotych...

II OSK 218/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-24

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi B. K. na rozporządzenie Nr 13 Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka

II SA/Ol 56/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-05-11

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi '[...]' Parku Krajobrazowego w K. na rozporządzenie Wojewody '[...]' z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie uchylenia rozporządzenia w sprawie planu ochrony '[...]' Parku Krajobrazowego

IV SA/Wa 486/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-24

Sprawa ze skargi M. P. na rozporządzenie Wojewody [...] w przedmiocie [...] Obszaru Chronionego Krajobrazu

II SA/Łd 1167/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-17

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w Ł. na rozporządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

II SA/Gd 820/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2006-08-09

Sprawa ze skargi A. i A. B. na zarządzenie Wojewody w przedmiocie utworzenia rezerwatu przyrody

II SA/Wr 1959/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-07-12

Sprawa ze skargi A. O. na zarządzenie Wojewody D. w przedmiocie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, przy ustalaniu opłat z tytułu trwałego zarządu tych nieruchomości jak również w sprawie określenia umownych stawek oprocentowania

II OZ 546/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-03

Skarga A. C., G. G., K. G., J. J., S. K., J. E. K., B. K., A. K., D. K., E. K., A. S., A. S., A. T., A. T., A. W., J. W., E. Z., M. P. na rozporządzenie Wojewody M. w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. [...] w W.

II SA/Wr 676/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-03-25

Sprawa ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej A we W. na zarządzenie Wojewody D. w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości Skarbu Państwa

II SA/Wr 1961/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-07-12

Sprawa ze skargi R.W. na zarządzenie Wojewody D. w przedmiocie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, przy ustalaniu opłat z tytułu trwałego zarządu tych nieruchomości jak również w sprawie określenia umownych stawek oprocentowania Sygn. akt II SA/Wr 1961/03 POSTANOWIENIE Dnia 12 lipca 2004 r. Przewodniczący: Asesor WSA
1   Następne >   +2   +5   +10   27