Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 242/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-06-11

Sprawa ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 8 ust. 1 zdanie 2-gie i § 8 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w przedmiocie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Ząbkowickiego

II SA/Wr 591/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-12-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenie nieważności uchwały Rady Powiatu w Miliczu nr XXI/157/2008

II SAB/Wr 57/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-02-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

II SA/Wr 245/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-06-02

Sprawa ze skargi Wojewody D. na zarządzenie Burmistrza K. w przedmiocie przekazania gruntów Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w K. do zarządzania i pobierania opłat na cele parkingowe

II SA/Wr 91/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-06-17

Sprawa ze skargi T.S. na zarządzenia Prezydenta Miasta B. w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. [...] w B. w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

II SA/Wr 225/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-02-28

Sprawa ze skargi W. J. na zarządzenie Prezydenta W. w przedmiocie odmowy umorzenia wierzytelności Gminy W. z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [...] położonego we W. przy ul. B. nr [...] w związku z jego zbyciem przez upływem oznaczonego okresu

II SA/Wr 569/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-01-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie negatywnego zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości

II SA/Wr 139/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-05-21

Sprawa ze skargi Wojewody D. na § 19, § 20, § 22, § 24, § 25, § 29, § 31, § 37 ust. 2 zd. drugie, zd. trzecie, zd. czwarte, § 38, § 39, § 40, § 42, § 44, § 45, § 46 uchwały Rady Gminy M. w przedmiocie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy M.

II SA/Wr 182/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-06-24

Sprawa ze skargi T-M. P. S.A. na zarządzenie Wójta Gminy K. w przedmiocie określenia wytycznych dotyczących zasad ustalania opłat z tytułu użytkowania, dzierżawy, najmu lub udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy K. z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych na działalność rolniczą oraz w sprawie pobierania opłat za tablice reklamowe na obiektach i terenach komunalnych

II SA/Wr 554/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Dzierżoniowa w przedmiocie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Miasta
1   Następne >   2