Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SAB/Kr 124/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-27

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę I. zobowiązuje Wojewodę do wydania w terminie 30 dni aktu administracyjnego w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa działek o numerach [...] ,[...] [...] obr. [...] II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

I OPP 41/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału NSA w sprawie ze skargi na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi J. F. na pismo Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy , nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczys...

II SAB/Łd 108/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-10-09

Sprawa ze skargi W. A. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Wojewodę [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 444/51, obręb [...] przy ul. A w Ł.

I OPP 4/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-16

Skarga B. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, sygn. akt III SA/Kr 1541/11

I OPP 83/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-20

Skarga R. N. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza K. w przedmiocie podziału nieruchomości sygn. akt II SAB/Sz 117/11

II SAB/Wr 45/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-13

Sprawa ze skargi W. H., A.K., Z.P. na przewlekłość Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OPP 31/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-14

Skarga J. K. i M. N. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 1659/11 ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia na postanowienie

II SAB/Gl 49/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-11-29

Skarga 'A' S.A w Z. na bezczynność Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Sz 47/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-09-12

Sprawa ze skargi J. D. i M. D. na przewlekłość Prezydenta Miasta w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

II SAB/Wr 13/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-09-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
1   Następne >   2