Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X
  • Skarżony

III AZP 12/87 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Skarga Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w T. na decyzję Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w T. w przedmiocie opłaty rocznej za zarząd gruntami państwowymi po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny

III ARN 16/90 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1990-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej (...) Urzędu Wojewódzkiego (...) w przedmiocie uchylenia decyzji o przydziale lokalu użytkowego i umorzeniu postępowania organu I instancji na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu SA/Wr 670/89~ uchyla zaskarżony wyrok w punkcie I w części dotyczącej umorzenia postępowania organu I ins...