Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OZ 1484/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-26

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie rozstrzygnięcia o kosztach sądowych zawarte w wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prokuratora Generalnego oku nr [...] w przedmiocie dodatku wyrównawczego

IV SA/Wr 70/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-04-19

Wniosek M. G. o uzupełnienie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 70/18,

IV SA/Wr 555/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji we W., w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej nagany

II SAB/Po 185/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-07-09

Wniosek w przedmiocie propozycji określającej warunki zatrudnienia

II SAB/Rz 84/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-05-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w R. w przedmiocie nieprzedstawienia propozycji służby

II SAB/Rz 101/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-05-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w R. w przedmiocie nieprzedstawienia propozycji służby

II SA/Wa 2/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-17

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OZ 516/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-06

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi M.G. na orzeczenie Komendanta Wojewódzkiego Policji [...] nr [...] w przedmiocie uchylenia orzeczenia dyscyplinarnego i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania

II SAB/Bd 110/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-11-19

Skarga J. L. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w T. w przedmiocie pomocy finansowej dla producentów rolnych

II SA/Wa 1480/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-11-06

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   2