Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SAB/Wr 16/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-06-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją Wojewody D. w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa w skład którego wchodzi nieruchomość zabudowana położona we W. przy u. Z. [...], M. [...] oraz M. [...] i [...]

II OZ 548/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego...

II SA/Po 593/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-06-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie ochrony zwierząt;

II SAB/Bk 40/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-02-23

Wniosek w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji scaleniowej

II SA/Ke 251/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-02-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Wójta z a r z ą d z a : zwrot z urzędu Gminie Radoszyce kwoty 300 (trzysta) złotych uiszczonej jako wpis od skargi oraz kwoty 150 (sto pięćdziesiąt) złotych uiszczonej jako wpis od skargi kasacyjnej.

II SA/Rz 734/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-02-03

Skarga J.S., M.B., A.O., S.P., S.R., A.K., K.S., K.B., G.Z., J.Z., M.S., J.K., C.P., K.B. i E.G. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów z wniosku J.Z. oraz A.K. w przedmiocie uzupełnienia wyroku o rozstrzygnięcie co do kosztów

II SA/Rz 734/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-08-17

Skarga J.S., M.B., A.O., S.P., S.R., A.K., K.S., K.B., G.Z., J.Z., M.S., J.K., C.P., K.B. i K.G. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów wniosku M.B. o zwrot kosztów postępowania sądowego

IV SA/Po 656/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-08-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie powołania organów spółki do zagospodarowania wspólnoty gruntowej

II OZ 909/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Woj...

II SA/Po 531/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-11-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
1   Następne >   2