Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II OSK 269/08 - Wyrok NSA z 2009-03-04

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wójta Gminy Jastków od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi R. S. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy Jastków grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 40/06 dotyczącego nakazania udrożnienia rowu melioracyjnego

I OSK 308/09 - Wyrok NSA z 2009-10-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z bezczynnością po wyroku WSA w Warszawie z dnia 2

I OSK 876/08 - Wyrok NSA z 2009-03-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi H. K. o wymierzenie Prezydentowi Miasta Kołobrzeg grzywny z tytułu niewykonania wyroku Sądu

I OSK 78/09 - Wyrok NSA z 2009-06-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi B. R. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie Mazowieckiemu w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie

I OSK 482/09 - Wyrok NSA z 2009-10-14

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T. B. na Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wymierzenie grzywny za niewykonanie wyroku sądu w sprawie sygnatura akt IV SA 3336/03 oku

I OSK 813/08 - Wyrok NSA z 2009-03-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. M. o wymierzenie Ministrowi Obrony Narodowej grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 1591/05 w sprawie zwolnienia ze służby żołnierza zawodowego

I OSK 201/09 - Wyrok NSA z 2009-10-05

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. K.-K. na niewykonanie przez Ministra Sprawiedliwości wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 1300-1301/06 1. uchyla zaskarżony wyrok i

I OSK 1150/08 - Wyrok NSA z 2009-03-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. R. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie z dnia 17.10.2007r. o sygn. II SAB/Wa 78/07 w sprawie dostępu do informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala sk...

II OSK 1397/08 - Wyrok NSA z 2009-09-17

Sprawa ze skargi kasacyjnej H. Ż. od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi H. Ż. o wymierzenie grzywny Wojewodzie Dolnośląskiemu w związku z niewykonaniem wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 377/06

I OSK 467/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-14

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi H. W. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Infrastruktury grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1844/04
1   Następne >   2