Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 793/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-26

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Łodzi z dnia18 czerwca 2010 r., sygn. akt II SA/Łd 576/10 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Sieradzu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej...

II OZ 697/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

II OZ 1165/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury oku Nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięć związanych z EURO 2012

II OSK 1221/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej

II OZ 960/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , znak: [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej

II OZ 674/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-16

Zażalenie na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II OZ 699/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie ustalen...

II OZ 1271/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej

II OZ 542/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg B. J. C., [...] Sp. z o.o., E. G. i J. G. na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji węzła drogowego oraz przebudowy ulicy posta...

II OZ 512/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi
1   Następne >   2