Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 596/07 - Postanowienie NSA z 2007-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie odmowy zwrotu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

I OZ 936/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie z 12 października 2007r. sygn. akt I SA/Wa 431/07 wzywające Z. W. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Minist...

I OZ 556/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-30

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Izabella Kulig-Maciszewska po rozpoznaniu w dniu 30 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej z urzędu sprostowania postanowienia NSA sygn. akt IOZ 556/07 odrzucającego zażalenie E. L. i innych na postanowienie NSA , sygn. akt I OZ 556/07 oddalające zażalenie E. L. i innych na zarządzenie Przewodniczą...

I OZ 557/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-16

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

I OZ 718/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału (...) WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości

I OZ 812/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 961/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 967/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OZ 980/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu nieruchomości

I OZ 707/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
1   Następne >   3