Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

IV SA/Wa 1939/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy zwolnienia od zakazu określonego w prawie wodnym.

II OZ 710/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr: [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej

II SA/Ke 88/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty stałej za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

IV SA/Wa 2390/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-12-18

WSA w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Zielińska - Baran po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu J. J. na decyzję Ministra Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w przedmiocie ustalenia linii brzegu potoku

VII SA/Wa 1354/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-08-31

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Grzegorz Antas po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Rejonowego [...] od decyzji Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

III OZ 315/21 - Postanowienie NSA z 2021-05-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia linii brzegu potoku

IV SA/Wa 1273/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VII SA/Wa 1461/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozwiązania związku spółek wodnych

VII SO/Wa 36/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-12-17

Wniosek M. C. o wymierzenie grzywny Ministrowi Infrastruktury za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy

VII SA/Wa 1920/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   2