Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Wa 1250/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi M. D. na niewykonanie przez Ministra Obrony Narodowej wyroku WSA sygn. akt II SA/Wa 920/04

I OSK 901/07 - Wyrok NSA z 2007-10-11

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. M. na niewykonanie przez Ministra Obrony Narodowej wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 1591/05 w przedmiocie zwolnienia ze służby żołnierza zawodowego

II SA/Wa 117/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-21

Sprawa ze skargi J. D. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie o sygn. akt II SA 1421/03 wymierza Ministrowi Obrony Narodowej grzywnę w wysokości 2.000 (dwa tysiące) zł.

II SA/Op 187/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] w O. w przedmiocie wymierzenia grzywny za niewykonanie wyroku w sprawie odsetek od uposażenia i nagrody rocznej żołnierza zawodowego

I OZ 358/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. B. na niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Ad...

II SA/Sz 175/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-04-21

Sprawa ze skargi J. K. w przedmiocie wymierzenia grzywny Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w S. za niewykonanie wyroku Sądu w sprawie zwrotu świadczenia wymierza Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w S. grzywnę w kwocie [...] złotych za niewykonanie wyroku WSA w B. w sprawie o sygnaturze II SA/Bd 367/06

I OSK 1384/10 - Wyrok NSA z 2010-11-03

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 1902/09 dotyczącego skargi P. L. na niewykonanie przez Ministra Obrony Narodowej wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 386/09 uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.

II SA/Wa 775/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Biura Ochrony Rządu w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie syg akt II SA/Wa 967/08

II SA/Wa 1068/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-05

Sprawa ze skargi R. S. na niewykonanie przez Ministra Obrony Narodowej wyroku NSA sygn. akt I OSK 1175/08 w zakresie: a) zwrotu zasądzonych na jego rzecz kosztów postępowania kasacyjnego, b) zwrotu kosztów poniesionych na naukę oraz zwrotu należności z tytułu kosztów podróży w ramach zaocznych [...] - odrzuca skargę w części dotyczącej pkt a), -

II SA/Wa 449/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-11

Sprawa ze skargi R. K. o wymierzenie grzywny Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej
1   Następne >   +2   4