Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Broń i materiały wybuchowe X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OSK 234/09 - Wyrok NSA z 2010-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. w przedmiocie rozbiórki obiektów budowlanych

II OSK 832/10 - Wyrok NSA z 2011-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie w przedmiocie nakazu wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego z prawem

II OSK 1990/17 - Wyrok NSA z 2019-06-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podlaskiego w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę

II OSK 925/18 - Wyrok NSA z 2019-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji