Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Skarżony
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

OPK 2/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-06-21

Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta m.st. Warszawy w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, wszczętej z urzędu (...) po rozpoznaniu (...), pytania prawnego pełnego składu SKO (...), o następującym brzmieniu:~Jeżeli zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 89 poz. 415 ze zm./, w miejscowym planie zagospod...