Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 2747/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OZ 645/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania pisma K. G. w sprawie ze skargi K. G. w przedmiocie wezwania do sprecyzowania treści pisma

II SA/Łd 490/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-13

Zażalenie na postanowienie WSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Po 321/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-08-22

Zażalenie na postanowienie WSA w sprawie ze skargi P. B. na zaświadczenie Burmistrza Ś. , Nr ewid. [...] w przedmiocie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;

II SA/Ol 1183/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie usunięcia przyczepy campingowej i rozbiórki tarasu

VII SA/Wa 2372/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

VII SA/Wa 1208/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr [...] w przedmiocie nakazu wykonania remontu budynku