Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA 1091/94 - Wyrok NSA z 1996-12-06

Użyty w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. nr 21 poz. 86 ze zm./ termin 'użytkowanie' nie oznacza ograniczonego prawa rzeczowego z art. 252 Kc, lecz może być rozumiany wyłącznie jako używanie rzeczy.

I SA/Kr 391/96 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1996-10-17

1. Ilustracją na zastosowanie przepisu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ może być sytuacja, gdy oddział firmy zagranicznej wykonujący w Polsce działalność usługową jest obciążany przez centralę za granicą częścią kosztów ogólnego zarządu niewspółmiernie wysoką do zakresu działalności w Polsce i w związku z tym nie wykazuje żadnego dochodu lub wykazuje go w kwocie bardzo niskiej. To samo dotyczy przypadku, gdy ...

SA/Lu 1060/95 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1996-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w L. w przedmiocie określenia należnego podatku dochodowego za 1993 r.

SA/Gd 2627/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1996-01-12

Ani umowa polsko-szwajcarska, ani też ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie precyzują, co należy rozumieć przez określenie 'należności za użytkowanie lub prawo użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego'.~Nie oznacza to jednak, że użyte w tych przepisach określenie 'użytkowanie' należy utożsamiać z instytucją użytkowania, o której mowa w art. 252 Kodeksu Cywilnego.~Określenie to jest pojęciem szerszym, obejmującym wynajęcie, wydzierżawienie lub inne korzystanie z t...

SA/Gd 2861/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1996-01-31

Składka na rzecz spółki wodno-ściekowej jest wydatkiem stanowiącym koszt uzyskania przychodu.

SA/Sz 1172/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1996-01-24

1. Wydatki poniesione na eksploatację samochodu stanowią koszt uzyskania przychodu.~2. Koszty naprawy rzeczy użyczonej stanowią zwykle koszty utrzymania tej rzeczy, a tym samym stanowią koszt uzyskania przychodu.

SA/Sz 2231/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1996-06-19

1. Oddanie rzeczy w nieodpłatne używanie na podstawie umowy użyczenia bądź umowy użytkowania stanowi - w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych /t.j. Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ - nieodpłatne świadczenie dla podmiotu przejmującego rzecz do używania. Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy wartość tego świadczenia stanowi przychód używającego dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.~2. Zawarte w art. 12 ust. 3 umowy mię...
1   Następne >   3