Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X
  • Skarżony

III SA 1769/97 - Wyrok NSA z 1998-12-18

Majątek wniesiony do fundacji nie może być uznany za darowiznę w rozumieniu art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./.

III SA 1087/99 - Wyrok NSA z 2000-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku dochodowym od osób prawnych

III SA 1091/94 - Wyrok NSA z 1996-12-06

Użyty w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. nr 21 poz. 86 ze zm./ termin 'użytkowanie' nie oznacza ograniczonego prawa rzeczowego z art. 252 Kc, lecz może być rozumiany wyłącznie jako używanie rzeczy.

III SA 1167/92 - Wyrok NSA z 1992-03-27

Wobec obowiązku wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w terminach określonych w art. 19 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. nr 3 poz. 12/ nie wpłacenia zaliczki w należnej wysokości i terminie powoduje zaległość /art. 19 ust. 2 ustawy o zobowiązaniach podatkowych - Dz.U. nr 27 poz. 111 ze zm./, od której pobiera się odsetki za zwłokę /art. 20 ust. 1 ustawy o zobowiązaniach podatkowych/.

III SA 537/97 - Wyrok NSA z 1998-09-11

Art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ nie zezwala na traktowanie jako kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie papierów wartościowych, a więc i obligacji. Wydatki te mogą być kosztem uzyskania przychodu dopiero przy określaniu dochodu z ich sprzedaży.

III SA 1103/97 - Wyrok NSA z 1998-11-18

Prawu administracyjnemu nie jest znana konstrukcja bezwzględnej nieważności /nieważności z mocy prawa/ decyzji dotkniętych nawet kwalifikowanymi wadami prawnymi.

III SA 2481/99 - Wyrok NSA z 2000-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres

III SA 571/94 - Wyrok NSA z 1994-12-14

W wypadku nieuznania podatkowej księgi przychodów i rozchodów za dowód w sprawie, a także w razie wadliwości dowodu księgowego, podatnik może wykazać innymi dowodami, że poniósł określony wydatek.~Pozwala na to art. 75 Kpa, w myśl którego dowodem może być wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem, a może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy.

III SA 2579/00 - Wyrok NSA z 2001-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych
1   Następne >   +2   +5   11