Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OZ 254/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-19

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Chełmie , nr rep. [...] w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki w sprawie dotyczącej odmowy wybudowania przyłącza kanalizacyjnego i elektroenergetycznego oraz wypłaty odszkodowa...

II SA/Gl 1328/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-19

Skarga H.W. na decyzję SKO w C. w przedmiocie odmowy wydania nakazu przywrócenia stosunków wodnych na gruncie oraz wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Gl 298/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie statutu spółki wodnej w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Bk 563/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-10-12

Wniosek w przedmiocie przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata lub radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy wydania decyzji nakazującej przywrócenie stanu poprzedniego

II SA/Wr 669/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. w przedmiocie odmowy zobowiązania do przywrócenia stanu poprzedniego gruntu lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Rz 733/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-11-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych lub częściowe zwolnienie od kosztów sądowych oraz o ustanowienie radcy prawnego, w sprawie ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie uregulowania stosunków wodnych,

II SA/Sz 917/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-05-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego oraz częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przywrócenia do stanu poprzedniego stosunków wodnych

II SA/Ke 182/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-05-22

Wniosek w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie

II SA/Ke 314/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-10-16

Wniosek w przedmiocie wykonania urządzeń zapobiegających zalewaniu gruntów

II SA/Ke 181/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-04-16

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych
1   Następne >   +2   4