Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 2117/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-04

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

I OZ 1031/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie zasiłku stałego

I OZ 1115/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach , nr [...] w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Wr 411/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-18

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w przedmiocie odmowy umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego określonej decyzją ([...

I SA/Wa 1941/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-01

Wniosek w przedmiocie opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczej

III SA/Kr 944/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-05

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

I SA/Wa 267/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-13

Wniosek w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

IV SA/Gl 505/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia alimentacyjnego w kwestii wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Bk 1027/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-11-21

Wniosek w przedmiocie odmowy zwolnienia z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Sz 878/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-11-29

Wniosek w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej
1   Następne >   +2   +5   +10   13