Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Ka 1023/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie wymiaru podatku leśnego za I półrocze 1996 r.

I SA/Ka 1589/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-05-20

skargę w przedmiocie należności celnych.

I SA/Ka 923/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I SA/Ka 1743/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-06-03

skargę w przedmiocie podatku od towarów i usług.

I SA/Ka 88/97 - Postanowienie NSA oz. w Katowicach z 1998-10-08

W podatku od towarów i usług ustaleń wynikających z faktur VAT nie może zastępować umowa cywilna.

I SA/Ka 1616/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-05-27

Nie ma podstaw do przyjęcia, że utworzenie spółki cywilnej przez wspólników, którzy wcześniej samodzielnie prowadzili działalność, zwalnia od obowiązku płacenia podatku w formie podatku zryczałtowanego.

I SA/Ka 1718/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-05-20

Jako kryterium przy ocenie winy w uchybieniu terminu procesowego należy przyjąć obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o swoje interesy. Przywrócenie terminu nie jest więc możliwe, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa.~A contrario zatem, przywrócenie to może mieć miejsce wtedy, gdy uchybienie terminu nastąpiło wskutek przeszkody, której strona nie mogła usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku.

I SA/Ka 110-111/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-10-09

Skarga Marii, Mirosława i Aleksandra P. wniesioną na postanowienie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z 13 czerwca 1996 r., w przedmiocie zabezpieczenia towaru celnego

I SA/Ka 2369/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy zaniechania poboru podatku rolnego za II półrocze 1995 r.
1   Następne >   +2   +5   9