Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 2637/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-20

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

II OSK 1380/12 - Wyrok NSA z 2013-11-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Naczelnej Rady Odbudowy m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 314/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-21

Skarga [...] Sp. z o.o. z siedzibą w G. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 wniosku [...] Sp. z o.o. z siedzibą w G. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II OSK 1720/11 - Wyrok NSA z 2013-01-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II OSK 2895/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-11

Wniosek K. J. S. o wstrzymanie wykonania decyzji Ministra Infrastruktury w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w p...

II OSK 2895/12 - Wyrok NSA z 2013-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

IV SAB/Wa 264/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-30

Sprawa ze skargi L. K. i S. S. na przewlekłość Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie przewlekłości postępowania administracyjnego

II OSK 387/12 - Wyrok NSA z 2013-06-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy