Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SAB/Lu 13/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-03-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie potwierdzenia w drodze decyzji administracyjnej, że nieruchomość stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Lublinie (sygn. akt III SAB/Lu 13/0

II SA/Sz 452/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-06-19

Wniosek w przedmiocie właściwości do rozpatrzenia zażalenia na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego wydania pozwolenia na budowę linii kablowej i stacji transformatorowej kontenerowej

I OZ 242/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Ś. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na uchwałę Rady Powiatu M. z dnia [...], Nr [...]

III SA/Lu 497/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-03-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia ze względu na brak przedmiotu zaskarżenia

I OZ 755/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-07

Zażalenie na zarządzenie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody L. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia ze względu na brak przedmiotu zaskarżenia

I OSK 792/08 - Wyrok NSA z 2008-10-07

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody M. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta K. nr [...] z dnia [...] w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta K. kompetencji Rady Miasta K. do orzekania o przejęciu pojazdu na własność gminy

II SA/Sz 1160/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-03-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie odwołania Dyrektora Opery [...]

I OZ 983/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie II SA 4358/03 w sprawie ze skargi W. G. w przedmiocie odszkodowania i zwrotu świadczeń

II SA/Op 443/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-06-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie wykupu gruntów

I OZ 1014/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody L. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia ze względu na brak przedmiotu zaskarżenia
1   Następne >   3