Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 891/13 - Wyrok NSA z 2013-09-03

Skarga o wznowienie postępowania 1) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie; 2) odstępuje od zasadzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

VII SAB/Wa 218/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-14

Sprawa ze skargi S. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta [...] w sprawie dotyczącej wniosku o wznowienie postępowania I. stwierdza przewlekłość postępowania; II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. wymierza Prezydentowi [...] grzywnę w wysokości 2000 (dwa tysiące) złotych.