Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

OSK 583/04 - Wyrok NSA z 2005-01-21

Skarga kasacyjna na decyzję Rektora (...) Akademii Medycznej w S. w przedmiocie powołania do funkcji kierownika I Kliniki Chorób Dzieci (...) Akademii Medycznej w S.

II SA 945/88 - Postanowienie NSA z 1988-08-19

skargę Jana O. na decyzję Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia stosunku pracy.

I OSK 1587/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego w W. w przedmiocie odmowy mianowania skarżącego aplikantem pozaetatowym sądowym w okręgu o.

IV SA/Wr 52/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora-K. Wyższej Szkoły O. W. L. w przedmiocie niezakwalifikowania do służby w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego w korpusie medycznym

II SAB/Wa 427/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie stwierdzenia z urzędu nieważności decyzji rektora [...]

I OSK 98/05 - Wyrok NSA z 2005-10-05

Skarga kasacyjna na decyzję-rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji w przedmiocie wydalenia z Wyższej Szkoły Policji w S.

II SAB/Wa 280/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-10

Sprawa ze skargi M. D. na przewlekłe prowadzenie sprawy przez Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie rozpoznania odwołania w sprawie stopnia awansu zawodowego nauczyciela stwierdza, że przewlekłość postępowania miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,

III AZP 24/92 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1992-11-13

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu zagadnienie prawnego przekazanego postanowieniem NSA II SA 902/92~Czy absolwent dziennych studiów doktoranckich, zakończonych dyplomem doktora posiada status i uprawnienia absolwenta szkoły wyższej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu /Dz.U. nr 106 poz. 457 ze zm./?~podjął następującą uchwałę:

III PRN 4/87 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (...) w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA w Warszawie I SA 1007/87~ uchyla zaskarżony wyrok i

II SA/Wa 2122/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie zwolnienia z czynnej służby wojskowej pełnionej jako służba kandydacka