Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

I OSK 583/07 - Wyrok NSA z 2008-02-01

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie umorzenia pożyczki z Funduszu Pracy

I OSK 929/07 - Wyrok NSA z 2008-04-11

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku przedemerytalnego

I OSK 1036/07 - Postanowienie NSA z 2008-07-23

Wniosek w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

I OSK 1185/07 - Wyrok NSA z 2008-05-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnego uchyla zaskarżony wyrok oraz decyzję Wojewody D. z dnia [...] nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty Ś. z dnia [...] nr [...].

I OSK 1768/07 - Wyrok NSA z 2008-10-28

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie świadczenia przedemerytalnego

I OSK 671/07 - Wyrok NSA z 2008-02-22

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ł. w przedmiocie utraty statusu bezrobotnego

I OZ 563/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1730/07 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 1730/07 odrzucające skargę kasacyjną B. P. od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 1730/07 oddalającego skargę B. P. na decyzję Wojewody M. z dnia [...] nr [...] w przed...

I OSK 1391/07 - Wyrok NSA z 2008-07-08

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ł. w przedmiocie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku po wznowieniu postępowania

I OZ 15/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody W.-M. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

I OSK 538/07 - Wyrok NSA z 2008-01-29

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie świadczenia przedemerytalnego