Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 620/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Mini...

I OZ 486/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 431/07 o odmowie przywrócenia S. W. terminu do uiszczenia wpisu oraz uzupełnienia braków formalnych zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 431/07 odrzucające zażalenie S. W. na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 431/07 o od...

I OZ 569/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

I OZ 594/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1904/07 o odmowie wstrzymania wykonania decyzji Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...]

I OZ 595/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczeń administracyjnych dotyczących wywłaszczenia nieruchomości położonych w G. przy ulicy [...]

I OZ 619/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budow...

I OZ 621/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 461/07 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 461/07 o oddaleniu wniosku Z. W. o wyłączenie sędziego NSA [...], sędziego WSA w Warszawie [...] oraz asesora Wojewódzk...